Board of Advisors

Sahil Ajmera
Advisor
Bulusu Shanmukha Rajeev
Advisor
Indupriya Panchineni
Advisor
Deepak Ashok
Advisor
Adesh Khandelwal
Advisor
Manali Dhoot
Advisor
Gautham Sai
Advisor
Mary Ridhima Golamari
Vice President